• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • НТЛ "НООСФЕРА"
 • Марк Шимановський. Як готуватися до написання та захисту роботи в Малій академії наук

Як готуватися до написання та захисту роботи в Малій академії наук

Науково-дослідницька робота учнівської молоді - членів Малої академії наук України - проводиться з метою створення умов для виявлення, розвитку і підтримки талановитої молоді, формування наукової зміни, сприяння професійному самовизначенню дітей та учнівської молоді.

В ліцеї «Голосіївський» № 241 м. Києва існує наукове товариство ліцеїстів «НООСФЕРА», яке має на меті допомогти у підготовці та захисті наукових робіт

ХТО МОЖЕ БУТИ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ?

У конкурсі беруть участь члени Київської МАН «Дослідник» - учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів.

Учні 9-11 класів, члени наукових товариств, готують реферати, науково-дослідницькі, експериментальні, творчі роботи та захищають їх на засіданнях шкільних наукових товариств.

Учасниками І (районного) етапу конкурсу-захисту можуть бути слухачі (учні 9-10 класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10-11 класів) – переможці конкурсу МАН ліцею.

До II (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:
 • автори реферативних робіт - слухачі МАН (учні 9 класів);
 • автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт - кандидати та дійсні члени МАН (учні 10-11 класів).
Поза конкурсом виступають:
 • учні 8 класів;
 • учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік і не є кандидатами в дійсні члени.
 • слухачі МАН - учні 8 - 9 класів
 • кандидати у дійсні члени МАН - учні 9 -10 класів
 • дійсні члени МАН - учні 10-11 класів

Конкурс має індивідуальний характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.

Чи можна як джерело використати Інтернет?

Інтернет надає великі можливості як для пошуку необхідної інформації, так і для підбору та перевірки коректності літературних джерел. Найпростіший спосіб пошуку – за допомогою пошукових систем ЯНДЕКС, РАМБЛЕР, ЯХУ, ГУГЛЬ та інших.

Оформлення посилань на джерела в Інтернеті можна подивитися у ДОДАТКУ А.

Наводимо адресу сайту найбільшої в Україні бібліотеки www.nbuv.gov.ua – сайт центральної наукової бібліотеки ім.В.Вернадського. На ньому – прекрасна пошукова система, яка дозволить дуже швидко довідатися, що ж саме є в бібліотеці за вашою темою.

http://www.nbuv.gov.ua

З які складові є обов`язковими для наукової роботи?

 • Зміст

Зміст - перелік розділів, розташованих у тій послідовності, в якій вони містяться в роботі, та сторінки, на яких вони починаються Приклад оформлення ЗМІСТУ можна знайти в ДОДАТКУ 3.

 • Вступ

У вступі рекомендовано визначити:

  • актуальність даної теми та її практичне значення;
  • мету роботи і основні завдання;
  • історію питання;
  • джерела інформації;
  • методи дослідження;
  • окреслити структуру роботи.
Що таке "актуальність"?

Актуальність – визначення того, кому потрібне це дослідження: якій галузі виробництва чи знань необхідні наукові та (чи) практичні результати? Який позитивний результат ви очікуєте від своєї роботи.

Актуальність має містити проблему - суперечливу ситуацію, яка вимагає вирішення і яку, власне, вирішує в роботі юний науковець

Що таке "мета дослідження"?

Мета - це завдання, які були поставлені на початку дослідницької роботи.

Рекомендовано розпочинати формулювання мети дослідження такими увідними словами:

вивчити, дослідити, з‘ясувати, описати, встановити, визначити, сформулювати.

Крім того важливо включити у вступ методи дослідження – як воно здійснювалося та структуру дослідження - з яких частин складається дослідження.

Що треба писати в основній частині?

Основна частина дає уявлення про дану проблему з різних точок зору, різних авторів (огляд літератури), в ній аналізується стан проблеми на момент дослідження, викладається власна позиція з цього питання. Основна частина, як правило, складається з двох розділів ~ теоретичного і практичного (експериментального) і певних підрозділів до них, де аналізуються методи і матеріали дослідження, отримані результати. У тексті роботи вказують посилання на джерела інформації (в кінці роботи). Усі розділи повинні бути органічно пов'язаними між собою.

Основна частина найчастіше складається з двох чи трьох частин.

Розділ І. Виклад теоретичних засад (принципів) дослідження, чиста теорія.

Цей розділ складається з двох параграфів:

1.1. Огляд наукової літератури.

1.2. Аналіз стану проблеми на момент дослідження; Сучасний стан проблеми (що на сьогодні відомо) з посиланнями. Посилання роблять на список використаної літератури, що уміщають в кінці роботи.

Розділ ІІ. Опис-обґрунтування експерименту з огляду на технологію. Теорія другого рівня, яка з‘єднує теорію з практикою

Розділ ІІІ. Експеримент. Опис того, що вдалося встановити в ході дослідження. Графіки, діаграми, таблиці, числовий матеріал.

Висновки

Висновки, яких ти дійшов - важлива частина роботи, її підсумок.

У висновках формулюють те, що встановлено в результаті роботи-дослідження.

Припустимо робити висновки в кінці кожного розділу

Висновки містять короткий шлях переходу від вихідного знання до вивідного знання.

Увідні слова у висновках:

досліджено, проаналізовано, визначено, доведено встановлено, сформульовано ...

Висновки містять результати з усієї роботи - стисло, зрозуміло, конкретно.

Перелік використаних джерел є важливою складовою роботи і відображає ступінь вивчення даної проблеми автором роботи.

Важливо, щоб список мав відповідне бібліографічне оформлення. Правила оформлення літератури див. ДОДАТОК А. (Натисни одночасно на гіперпосилання ДОДАТОК А та клавішу "Сtrl", і дізнайся, як правильно оформити літературу).

Додатки, до них слід включати допоміжні матеріали (таблиці, ілюстрації, схеми, фотографії тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово «ДОДАТОК». повинен мати тематичний заголовок. Якщо робота містить кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: ДОДАТОК 1). На додатки в тексті обов'язково роблять посилання. Правила оформлення таблиці можна знайти тут, у ДОДАТКУ Б.

Обсяг усіх структурних одиниць роботи рекомендовано визначати за такими пропорціями: вступ і висновки не повинні разом перевищувати 20 % праці.

Тези роботи

Учасник конкурсу-захисту зобов'язаний подати тези своєї роботи.

Тези роботи – короткий виклад основних положень роботи.

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН, базового позашкільного закладу, назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов'язково на електронному носіії, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полуторним міжрядковим інтервалом.

При написанні тез роботи необхідно дотримуватися ясності викладення, систематичності і послідовність подачі матеріалу. Текст повинен ділися на абзаци за сенсом. Слід уникати повторень, не припускати переходу до нової думки, доки перша не завершена. Писати необхідно по можливості стислими і ясними реченнями, виключати тавтологію, часте повторення одних і тих же слів і виразів, поєднання в одній фразі декількох шиплячих літер.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Текстова частина роботи виконується в електронному вигляді на аркушах паперу формату А-4, розмір шрифту 14 у форматі Word шрифтом Times New Roman з інтервалом 1,5.

На аркушах слід залишати поля: ліве - ЗО мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє по 20 мм. Абзацні відступи становлять 5 знаків. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Першою сторінкою вважається титульна (ДОДАТОК 1), на якій колонцифру не проставляють.

Розділи роботи нумерують за порядком арабськими цифрами без крапки. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці.

Заголовки підрозділів, пунктів, підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої, не підкреслюючи, без крапки в кінці, наприклад:

1.1. Магнітне поле - фактор впливу на рослини

Відстань між заголовком та текстом повинна становити не менше двох рядків.

Кожний розділ роботи треба починати з нової сторінки.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатку. На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

До переліку використаних джерел вносять усі інформаційні джерела, на які є посилання в роботі. У списку їх розміщують за алфавітом або в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери у переліку є номерними посиланнями в тексті.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ?

Титульний лист оформлюється так, як це зроблено в ДОДАТКУ 1

В ньому обов`язково зазначено

- секція (наведено в наступній таблиці);

- базова дисципліна

 • тема роботи;
 • прізвище, ім`я, по батькові автора;
 • повна дата народження (наприклад: 12 червня 1995 р.);
 • статус в МАН (слухач, кандидат чи дійсний член МАН);
 • район - Голосіївський;
 • повна назва загальноосвітнього навчального закладу – ліцею «Голосіївський» № 241 м. Києва.
 • клас (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас)
 • домашня адреса;
 • контактний телефон (домашній та мобільний);
 • прізвище, ім`я й по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактний телефон наукового та педагогічного керівників.

Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

ЗАХИСТ РОБОТИ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вже зараз необхідно уявити собі, що буде являти собою захист роботи під час конкурсу. Якщо знаєш, що має відбутися, десь уже підсвідоме готовий до цього. Тези доповіді слід підготувати заздалегідь.

Доповідь повинна бути змістовною і тривати 7 хвилин. У доповіді необхідно:

 • · назвати тему роботи, показати її актуальність і значущість;
 • · сформулювати основну мету і завдання дослідження;
 • · стисло розкрити зміст структурних елементів роботи;
 • · доповісти про результати роботи, висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді ви повинні відповісти на ряд запитань членів комісії стосовно своєї роботи. Для відповіді на запитання надається 3 хвилини. Члени комісії заздалегідь знайомляться з роботою та рецензією до неї. Після закінчення захисту всіх робіт обговорюють їх результати і виставляють бали.

Дуже важливо знати заздалегідь, що собою являють умови конкурсу і які критерії оцінювання твоєї роботи.

Отже, конкурс має такі складові:

 1. Конкурс науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка — 22 бали).
 2. Виконання контрольних завдань (максимальна оцінка - 39 балів).
 3. Захист науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка - 39 балів).

Участь у всіх складових конкурсу є обов'язковою.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу-захисту становить 100 балів.

Учасникам конкуру-захисту додатково надається:

 • 5 балів - за впровадження розробки у виробництво при наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію;
 • 10 балів за наявність патенту на винахід.

При захисті робіт оцінюється:

 • науковість, самостійність роботи;
 • аргументоване доведення проблеми з урахуванням власного вклад) дослідника;

чіткість, логічність викладу матеріалу; повнота, вичерпність відповідей; доцільність, якість і вміння використовувати наочні матеріали; культура мовлення; активна участь у Word шрифтом Times New Roman веденні дискусії.

Кiлькiсть переглядiв: 357